Bear

Franklin’s beste vriend is de betrouwbare en loyale Bear. Ze hebben veel dingen gemeen, zoals de liefde voor sport en … More

Bear

Franklin’s best friend is trustworthy and loyal Bear. They have many things in common, such as the love of sport … More